Jdi na obsah Jdi na menu
 


Žádost o přijetí dítěte do MŠ 2014

Ředitelka Mateřské školy MŠ a ZŠ Sloup v Čechách, příspěvková organizace

 

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání


Zákonný zástupce dítěte

Jméno a příjmení:………………………………………. …………………………………………...........

Datum narození: ……………………………………………………………………………………...........


Trvalé bydliště:………………………………………………………………………………………...........

Kontaktní telefon (nepovinný údaj):…………………………………........................................................

E-mail (nepovinný údaj): ……………………………………………..................

Adresa pro doručování je shodná s adresou trvalého bydliště: ANO/ NE

Uveďte adresu pro doručování: .................................................................................................................


Žádám  o přijetí dítěte


Jméno a příjmení dítěte (účastníka řízení):…………………………………………………………...

Datum  narození:…………………………...................................................................................................

Trvalé bydliště:………………………………………………………………………………………...........

k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole ZŠ a MŠ Sloup v Čechách Potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a v souladu s ustanovením § 36 zákona č…500/2004 Sb. správní řád s  možností  využít  procesního  práva  vyjádřit  se  k  podkladům  rozhodnutí  dne  30.5.2012 od 14 do  16 hodin v budově Mateřské školy ZŠ a MŠ Sloup v Č.


Nedílnou součástí žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání je potvrzení dětského lékaře o povinném očkování dítěte dle ustanovení § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.
V ……………….. dne………………………          ………………………………………..                                                                                                           podpis zákonného zástupce dítěte   


 
Příloha č.1
Potvrzení dětského lékaře, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci dle ustanovení § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví.V     ……………………………                                                      Razítko a podpis lékaře